Verslag ledenvergadering 9 maart 2010

Notulen 6e ledenvergadering d.d. 9 maart 2010

Aanwezig waren 37 van de 50 leden.

Het bestuur was vertegenwoordigd door de heren: T. van Beek – voorzitter

G. Wien – penningmeester

J. Wagenaar – lid

F. Postma – lid

Ad 1 -Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom.

In verband met de afwezigheid van de secretaris notuleert F. van Battum.

Ad 2 -Notulen 5e ledenvergadering d.d. 3 februari 2009

Dhr G. Luiten vraagt naar een kort verslag van het afgelopen jaar. Hij heeft
dit vorig jaar ook al gedaan. De voorzitter vindt dit een goed idee en
dit door naar het bestuur.

Vervolgens worden de notulen goedgekeurd.

Ad 3 -Ingekomen stukken

a) een mail van Dhr R. van Beusichem van 14 sept. 2009

b) een schrijven van de werkgroep Muziektent Bennekom van dec. 2009

c) een mail van Dhr. P. Stinissen van 19 jan. 2010

d) een verzoek tot medewerking van ons koor bij een bruiloft op maandagmorgen

Ad 4 -Financieel verslag

a) De penningmeester doet verslag van de financiële positie over het jaar 2009.
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van EUR 1213,21 wat de totale
reserves op EUR 8357,86 brengt.

b) Dhr. A. Fredriks vraagt naar de betaling van de dirigent. Deze krijgt alleen
betaald bij aanwezigheid en een week doorbetaald bij ziekte. Bovendien is het
bedrag bruto en worden er geen reiskosten vergoed.

c) Dhr. B. Makkink vraagt of de subsidie van de gemeente Ede afhankelijk is van
het ledental. Dit is zo. Overigens wordt de subsidie afgebouwd en zullen we na
2010 niets meer ontvangen.

d) Dhr. J. van der Linden vraagt naar de kosten van het buffetconcert. Deze zijn
budgettair begroot op EUR 2000,- Hierop spreekt de penningmeester een dankwoord
uit aan de feestcommissie voor al het goede werk dat zij hebben gedaan.

e) Dhr. H. Dreschler vraagt naar de hoogte van de opgebouwde reserve. Is daar
beleid voor? Dit is niet het geval en er wordt gewezen op de begroting voor
2010 die maar net sluitend is.

f) Dhr. R. Sonneveld vraagt of er op ons jubileumconcert zich nog donateurs
opgegeven hebben. Die waren er niet, ondanks dat sommige koorleden mensen
met het bewuste donateurbriefje in de hand hebben zien lopen.

Ad 5  -Verslag Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren H. Tip en F. van Battum.
De laatste liet weten dat de commissie van mening is dat de balans en
resultatenrekening voor 2009 een eerlijk en getrouw beeld geven van de
financiële positie van de vereniging. De hoogte van de reserve ad EUR 8357,86
wordt passend geacht voor een vereniging van deze omvang.

Verder vindt de commissie dat er een passende administratie gevoerd wordt,
doch dat het aanbeveling verdient de boekstukken overzichtelijker te ordenen.

Het bestuur is geen langlopende (meerderjarige) verplichtingen aangegaan.

Concluderend stelt F. van Battum voor de penningmeester te dechargeren,
hetgeen wordt aangenomen.

Ad 6  -Benoeming Kascommissie 2010

Tot de nieuwe kascommissie worden benoemd de heren F. Hoorn en F. Mohren.
Reserve is Dhr. H. Dreschler.

Ad 7  -Goedkeuring begroting 2010

De begroting voor 2010 wordt zonder verdere vragen goedgekeurd.

Ad 8 -Terug- en vooruitblik

Dhr. T van Beek memoreert dat dit zijn laatste vergadering is als
voorzitter. Hij blikt terug op de vijf jaar dat het koor bestaat,
begonnen met zeventien en nu met vijftig leden. Hij noemde het koor
een goed en ook gezellig koor, met een leuk repertoire, dat veel
mooie optredens gehad heeft. Alleen de opkomst kan soms beter.

Samenvattend noemde hij het een plezierige tijd en hoopte voor het
koor op veel nieuwe ( en vooral jonge) leden.

Ad 9 -Opnemen van een CD

De voorzitter laat weten dat het bestuur hier nog niets mee heeft
gedaan, maar dat er later eventueel nog wel op teruggekomen kan
Hij waarschuwt wel dat een opname veel geld zal kosten en
een hele dag zal duren.

Dhr. P. Ribberink vraagt of er echt wel zoveel belangstelling is
voor een CD, zeker de niet geringe inspanning in moeite en geld.
Ook het niveau van het koor wordt ter discussie gesteld.

Dhr. F. Mohren vindt dat wij relatief veel stukken hebben en dat
je beter met iets minder toe kan, om die dan wat beter in te studeren.
Dhr. P. Poll-Jonker vindt een breed repertoire echter juist wel prettig.

Dhr. J. Wagenaar laat weten dat de muziekcommissie viermaal bij elkaar
is geweest, vooral voor het jubileumconcert. Het probleem is echter dat
door lage opkomst sommige stukken niet goed ingestudeerd worden, dat
maakt het extra moeilijk. De voorzitter laat weten dat hij ook wel eens
aan de dirigent heeft gevraagd met een stuk te stoppen, omdat het
instuderen niet zo goed ging. Tenslotte is Dhr. F. Mohren van mening
dat we een mooi, goed repertoire hebben en dat de muziekcommissie dus
goed werk gedaan heeft.

Ad 10 -Bestuurszaken

De heren T. van Beek (voorzitter) en O. van Bruggen (secretaris) treden
met ingang van heden af.

Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuurslid de heren A. Schikhof
en F. van Battum.

Dit wordt zonder tegenstemmen aangenomen door de vergadering.

Het bestuur kiest uit zijn midden Dhr. A. Schikhof tot voorzitter en
Dhr. F. van Battum tot secretaris.

Hierop verlaat Dhr. T. van Beek de bestuurstafel waarop zijn plaats wordt
ingenomen door Dhr. A. Schikhof.

De nieuwe voorzitter dankt Dhr. T. van Beek voor zijn bestuurlijke inzet
en gedreven manier waarop hij de voorzittersrol tot leven heeft gebracht
over de afgelopen vijf jaar en wenst hem nog vele leuke en genoeglijke
Voice-Male jaren toe.

Ad 11 – Rondvraag

a) Dhr J. Roelofs vraagt of het rendement van het koor te verbeteren is
door een CD met de partijen beschikbaar te stellen. De feestcommissie
evalueert dit en zal dan het bestuur informeren.

b) Dhr. G. Luiten vraagt of Dhr. O. van Bruggen nog officieel wordt bedankt.
Dit is geregeld.

Ad 12 -Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

F. van Battum