Verslag ledenvergadering 1 maart 2011

MANNENKOOR VOICE-MALE

Bennekom

Notulen 7e Algemene Ledenvergaderingd.d. 1 maart 2011

Aanwezig waren37 van de 49 leden.

Het bestuur was vertegenwoordigd door de heren: A. Schikhof – voorzitter

F. van Battum – secretaris

G. Wien – penningmeester

J. Wagenaar – algemene zaken

F. Postma – public relations

Aanwezig de heerS. Meijer – dirigent

Ad 1-Opening

De voorzitter opent de vergadering.

Ad 2-Notulen 6e ledenvergadering d.d. 9 maart 2010

De notulen van de ledenvergadering van 9 maart 2010 worden zonder op-of aanmerkingen aangenomen.

Ad 3- Financieel verslag

De penningmeester bespreekt het financiële verslag voor het jaar 2010. Ondanks de hoge kosten
voor het lustrumfeest is het jaar afgesloten met een positief resultaat van EUR 436, dat aan de Algemene
Reserve werd toegevoegd. Het positieve resultaat is mede te danken aan de subsidie van
EUR 1922,- van de Gemeente Ede die, ondanks eerder negatieve berichten, toch weer werd uitgekeerd.

Ad 4 -Verslag Kascommissie

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren F. Hoorn en F. Mohren. De heer Hoorn wees erop dat
bestuurswisselingen aan de Kamer van Koophandel dienen te worden aangemeld. Dit was niet gebeurd.
Verder liet hij weten dat de boeken volledig in orde waren bevonden en stelde voor penningmeester
en bestuur volledig de dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd door de vergadering
aangenomen.

Ad 5 -BenoemingKascommissie 2011

Tot de kascommissie voor 2011 worden benoemd de heren F. Hoorn en H. Dreschler.
Reserve is Dhr. R. Sonneveld.

Ad 6 -Begroting 2011

De penningmeester laat weten voor 2011 geen subsidie van de Gemeente in de begroting te hebben
opgenomen. Mede daardoor komt het begrote resultaat uit op een verlies van EUR 500. Na enkele
detailvragen wordt de begroting goedgekeurd.

De heer R. Sonneveld vraagt naar de bezittingen van het koor en het risico van verlies daarvan.
Het koor heeft geen bezittingen als zodanig, maar heeft in het verleden wel betaald voor
muziekrechten en kleding voor de koorleden.

Ad 7-Terugblik

De secretaris heeft een jaarverslag voor 2010 opgesteld waarin de hoogtepunten van het koor
worden vermeld.

Ad 8-Beleid bij optredens

De voorzitter stelt het beleid van het koor bij optredens buiten de deur ter discussie, met name bij
deelname aan kerkdiensten. Hij poneert de stelling dat wij een algemeen koor zijn dat alleen uit eigen
repertoire zou moeten zingen en vraagt het koor om een reactie.

De heer P. Ribberink vind dat wij een algemeen koor zijn met een behoorlijk repertoire en twijfelt aan
het nut van het instuderen van eenmalige (en vaak eenstemmige) liederen. Wij zouden ons moeten
beperken tot wat wij ingestudeerd hebben; het zingen van eenmalige liederen is eigenlijk strijdig met
ons mannenkoor zijn.

Benadrukt wordt dat het niets te maken heeft met dat het in de kerk is.

Door de koorleden worden diverse meningen gegeven, zoals:

– zingen in het openbaar is goede oefening voor het koor

– het kan ook goede publiciteit zijn

– oefenen op eenmalige nummers gaat ten koste van tijd voor ons eigen repertoire.

Concluderend stelt de voorzitter dat wij wel kunnen deelnemen aan kerkdiensten, maar dan
(voornamelijk) onze eigen liederen moeten zingen. Hij stelt dat het bestuur zich zal richten
op de voorgestelde compromislijn.

Ad 9-Koormeester

De voorzitter stelt dat er het afgelopen jaar veel discussie is geweest over de rol van koormeester

en dat er onvrede bestaat over ons opkomen bij optredens. De voorzitter vraagt de koorleden of
zij hiervoor een oplossing weten.
Door de koorleden wordt genoemd dat de koormeester heel
duidelijk moet zijn, dat er niet plotseling allerlei veranderingen doorgevoerd moeten worden,
de koorleden moeten beter luisteren naar de koormeester en de koorleden moeten een betere discipline

hebben. Desgevraagd was er geen koorlid die zich in staat achtte de situatie te verbeteren.

De voorzitter verzoekt iedereen zich hier eens over te bezinnen. Hij zegt toezelf een gesprek hebben
met de huidige koormeester, de heer T. van Beek. Opgemerkt wordt ook nog dat wij voor een optreden
eerst de situatie ter plekke goed in ogenschouw moeten nemen. De dirigent merkt hierover op dat
dit reeds gebeurt, maar dat de discipline niet goed is.

Ad 10-Muziekcommissie

De heer J. Wagenaar bespreekt het jaarverslag van de muziekcommissie. Het afgelopen jaar is er driemaal
vergaderd en men heeft gekeken naar een mogelijk repertoire voor het volgend jaar te houden concert met
als thema “Muziek uit eigen dorp”, alsmede naar repertoire voor optredens in verzorgingstehuizen.

De heer G. Sipkema vindt dat de plannen voor het concert aan het koor voorgelegd dienen te worden. Er is
echter alleen nog een werktitel, alle details dienen nog ingevuld te worden.

Ad 11- Bestuurszaken

De heer J. Wagenaar treedt af als bestuurslid algemene zaken.

Het bestuur stelt voor de heer B. Berendts te benoemen als bestuurslid, hetgeen door de gehele vergadering

wordt aangenomen. De voorzitter dankt de heer Wagenaar voor al zijn goede werk; hij was een van de
mede- oprichters van het koor en heeft zes jaar lang enthousiast zijn energie aan het koor gegeven.
Voorzitter noemde hem ijverig, fair, zorgzaam en betrokken, kortom, een oliemannetje met een fijne neus
voor alles wat er onder de koorleden leeft.
De heer Wagenaar zal het ziekenbezoek en het verzorgen van
de verjaardagskaarten voorlopig nog blijven doen.

Ad 12- Concert 2012

De voorzitter licht kort de reeds eerder genoemde plannen voor een concert in 2012 toe.

Hij vraagt aan de leden of iemand bereid is aan de concertcommissie deel te nemen.

Hierop volgt geen reactie, waarna de voorzitter iedereen verzoekt om hier nog eens over na te denken.

Ad 13- Rondvraag

Er waren geen vragen.

Ad 14-Sluiting

Devoorzitter sluit de vergadering en bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

F. van Battum

3 maart 2011