Agenda ledenvergadering 27 maart 2012

MANNENKOOR VOICE-MALE  Bennekom

 

 

Agenda Achtste Algemene Ledenvergadering  dinsdag  27 maart 2012

 

 

 

 

 1. Opening
 2. Notulen zevende ledenvergadering d.d. 1 maart 2011       reeds in uw bezit
 3. Financieel verslag 2011                                                           bijlage 1
  Verslag Kascommissie
  Benoeming  kascommissie 201
  Goedkeuring begroting 2012                                                    bijlage 1
 4. Bestuurszaken
  Aftreden van de heer G. Wien (niet herkiesbaar)
  Het bestuur stelt voor de heer P. Stinissen te benoemen tot bestuurslid.
 5. Jaarverslag 2011                                                                      bijlage 2
 6. Muziekcommissie                                                                    bijlage 3
 7. Concert 2012
 8. Rondvraag
 9. Sluiting