Agenda ledenvergadering 1 maart 2011

MANNENKOOR VOICE-MALE  Bennekom

 

 

Agenda zevende Algemene Ledenvergadering  dinsdag  1 maart 2011

1.     Opening

2.     Notulen zesde ledenvergadering d.d. 9 maart 2010                

       Deze zijn reeds in uw bezit

3.     Financieel verslag 2010                                                 bijlage 1

                   Verslag Kascommissie

                   Benoeming  kascommissie 2011

                   Goedkeuring begroting 2011

4.     Terugblik                                                                      bijlage 2

5.     Muziekcommissie                                                           bijlage 3

 

6.    Bestuurszaken

                  Aftreden van de heer J. Wagenaar (niet herkiesbaar)

                  Het bestuur stelt voor de heer B. Berendts te benoemen tot bestuurslid.

7.     Concert 2012

8.     Rondvraag

9.     Sluiting